NÁKUPNÝ KOŠÍK
Košík:8 ks
bez DPH:110.37 €
s DPH:132.45 €
 DOPRAVU ZABEZPEČUJE
SPSSlovenská pošta
 ČAS
 ODPORÚČAME
 Zdieľanie

Obchodné podmienky


Ceny tovaru

Všetky ceny tovaru uvedené v e-obchode sú konečné vrátane DPH. Firma  Milchema s.r.o. je platcom DPH.


Objednanie tovaru

Zákazníci zo Slovenska si môžu tovar objednať priamo on-line z nášho e-obchodu po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára alebo e-mailom na info@milchema.sk , prípadne telefonicky na č. tel.: 0907 036 482.
Zákazníci z ostatných krajín si môžu tovar objednať e-mailom na info@milchema.sk - pre posielanie tovaru do ostatných krajín platia osobitné platobné a doručovacie podmienky.


Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky Vám potvrdíme prijatie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.


Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné), ak už bol tovar odoslaný.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Nepodnikateľ -súkromná osoba má právo pri zásielkovom predaji na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14. pracovných dní.
 • Kupujúci je pri vrátení tovaru povinný tovar zaslať na vlastné náklady neporušený, nepoškodený a kompletný spolu s dokladom o kúpe.
 • Vrátený tovar nesmie byť doručený na dobierku. Pri splnení uvedených podmienok budú peniaze za tovar vrátené do 15. dní na účet kupujúceho.


Spôsob dodania tovaru

Dodanie tovaru na Slovensko:

 • Slovenská pošta a.s. - tovar expedujeme dva dni v týždni - pondelok a štvrtok, tovar si vyzdvihnete na Vašej pošte

 • Kuriér SPS - tovar expedujeme pondelok, utorok, streda a štvrtok, kuriér Vám tovar doručí do domu

 • Osobný odber - tovar si vyzdvihnete na našej prevádzke, bližšie info na https://www.syridlo-predaj.sk/m/osobny-odber-20/

Vzhľadom na povahu tovaru Slovenskou poštou posielame len drobné zásielky do hmotnosti 200 g, ostatný tovar je doručovaný kuriérskou službou.
Spoločnosť Milchema s.r.o. t. č. neprevádzkuje kamenný obchod zásielky sa doručujú prepravnými spoločnosťami, okrem objednávok s osobným odberom. 

Expedícia tovaru

 • O dodacej lehote momentálne nedostupného tovaru Vás budeme na požiadanie informovať

Cena za prepravné a balné - doprava na Slovensko

K nákupu účtujeme v rámci SR prepravné a balné:

- Balíková služba Slovenskej pošty - dobierkou - zásielka do 200 g - 3,10 €
- Balíková služba Slovenskej pošty - platba prevodom - zásielka do 200 g - 2,10 €

- Kuriérska služba SPS - dobierkou - zásielka do 10 kg - 3,90 €
- Kuriérska služba SPS - platba prevodom - zásielka do 10 kg - 2,90 €


Možnosti platby

 • Dobierka
 • Platba prevodom

Platba prevodom


Pri platbe prevodom - doprava na Slovensko - použite prosím:


- Číslo účtu: 2922901656/1100 IBAN: SK67 1100 0000 0029 2290 1656 Tatra banka a.s.
- Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.
- Konštantný symbol 0008.
- Do správy pre príjemcu uveďte Vaše meno.


Tovar bude vyexpedovaný po pripísaní platby na náš účet.
Ak zákazník neuhradí objednaný tovar do 10 kalendárnych dní, zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Milchema s.r.o. Týmto si vyhradzujeme právo objednávku zrušiť.


Vyššia moc

 • Za okolnosti vyššej moci sa považujú prekážky, ktoré vznikli po uzatvorení KZ a bránia splneniu záväzku, sú objektívne, nezávislé od vôle zmluvných strán, sú nepredvídateľné.
 • V prípade vyššej moci je predávajúci oprávnený predĺžiť termín dodávky o obdobie zodpovedajúce trvaniu vyššej moci alebo odstúpiť od zmluvy. V obidvoch prípadoch nie je povinný predávajúci zaplatiť náhradu škody.
 • Predávajúci je povinný do 10 dní informovať objednávateľa o začatí a trvaní okolností vyššej moci.


Neprevzatá zásielka

Predmetom uzatváranej kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a dodávateľom je záväzok dodávateľa dodať objednaný tovar a záväzok spotrebiteľa objednaný tovar prevziať a zaplatiť dodávateľovi dohodnutým spôsobom dohodnutú cenu. V prípade neprevzatia objednaného tovaru spotrebiteľom dochádza k porušeniu zmluvy podľa Obchodného zákonníka. Predávajúcim tým vzniká právo na úhradu poštovného a balného a predávajúci je oprávnený požadovať návrať peňazí od spotrebiteľa. V tomto prípade si vyhradzujeme právo účtovať čiastku 6 Eur za poštovné a balné. V prípade neuhradenia tejto sumy do 14 dní od návratu tovar späť, má predávajúci právo požadovať od zákazníka úrok z omeškania vo výške 0,05% (za každý deň) z dlžnej sumy.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetovej stránky Milchema s.r.o.
Sídlo: Moyzesova 816, 01701 Považská Bystrica
IČO: 47378981
DIČ: 2023869045
IČ DPH: SK2023869045

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky https://www.syridlo-predaj.sk/
 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne


Účel spracúvania osobných údajov

 • realizácia objednávky a dodania tovaru.
 • identifikácia zákazníkov
 • overené recenzie zákazníkov eshopu na Heuréka.sk
 • prevádzkovateľ nevyužíva osobné údaje svojich zákazníkov na zasielanie reklamy alebo newsletterov vo svojom internetovom obchode


Zoznam spracúvaných osobných údajov
 

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú : Fyzické osoby: meno a priezvisko kupujúceho, adresa bydliska, emailová adresa, telefonický kontakt, IP adresa . Podnikatelia: IČO, DIČ, IČDPH
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

 
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o  tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • kupujúci akceptovaním  obchodných podmienok poveruje predávajúceho spracúvaním osobných údajov na účely realizácie objednávky a dodania tovaru.


Zverejnenie údajov
 

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na realizáciu Objednávky a dodania tovaru.

 
Informácie o právach dotknutej osoby  
Kupujúceho: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na   doplnenie neúplných osobných údajov.

3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu   vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
a/  osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b/  dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c/ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných  údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
d/  osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e/  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f/  sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
a/ dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
b/ spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c/  predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d/ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

5. Na základe čl. 19 GDPR  je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

8. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 9. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe
1. Predávajúci je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

2. Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Predávajúci bezodplatne.

4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 
Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Predávajúcim a ich použitie na vybavenie Objednávky, fakturačné účely, a ďalšie úkony spojené s objednávkou, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na realizáciu Objednávky. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou webhostingu a dopravy, ako je uvedené vyššie. Predávajúci má v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnutú ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v VOP povinný informovať Kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Objednávky a v opačnom prípade nie je možné Objednávku realizovať. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Predávajúci získal od Kupujúceho súhlas.
Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Kupujúceho.
 
Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou údajov nevyhnutných pre doručenie objednávky, v prípade, že bol na jej doručenie Kupujúcim zvolený spôsob dopravy "Kuriér SPS" alebo Slovenská pošta. So spoločnosťou SPS s.r.o, a Slovenskou poštou má Predávajúci uzavretú Zmluvu o ochrane osobných údajov podľa aktuálnych zákonov a predpisov SR ako aj GDPR (General Data Protection Regulation) a kedykoľvek ju po písomnej žiadosti, v primeranej lehote a forme, poskytne kupujúcemu k nahliadnutiu. Rovnako VOP spoločnosťi Wexbo, s.r.o., poskytujúcej Predávajúcemu služby webhostingu, sú plne kompatibilné s legislatívou nariadania EÚ o ochrane osobných údajov. 


Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia "Obchodných podmienok " a prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.


Aktualizované v Považskej Bystrici dňa 13.1.2020

 Informačné centrum eshopu

Syrárske sady                                  Syridlá
Chlorid vápenatý
Mliekarenské kultúry                       Bylinky do syrov
Plachty a tvarožníky
Syrárske formy                                Syrársky vosk                          
Filtre na mlieko                                Ostatné pomôcky  

 


©Copyrith Milchema s.r.o. 2014

Doprava
Doba expedície
Poštovné
Možnosti platby
Ako nakupovať
Obchodné podmienky
Reklamácie
Ochrana osobných údajov                  Kontakty                                            Vaše otázky                                       

Milchema, spol. s r.o.
Moyzesova 816/101
01701 Považská Bystrica
+421 0907 036 482
info@milchema.sk
www.milchema.sk